Kursen ger en översikt över filmens historia. Filmmediets estetiska, sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningar och förändringar behandlas. Områden som berörs är filmens etablering som berättande massmedium, det klassiska Hollywood, nationella filmrörelser efter andra världskriget samt den nyare filmens estetik och förutsättningar på en globaliserad filmmarknad. Kursen tar även upp hur det filmhistoriska arvet tillvaratas i dagens filmkultur.