Sektion

 • Välkommen att tillsammans med oss sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling!  Välkomstinformation Fakulteten för samhällsvetenskap


  Som student på Linnéuniversitetets fakultet för samhällsvetenskap deltar du i kunskapsbildningen för ett hållbart, demokratiskt och tryggt samhälle. Hållbarhet innebär att vi i samtiden verkar för att kommande generationer får växa upp som medborgare i ett samhälle med tillit för våra bärande samhällsinstitutioner och grundläggande demokratiska värderingar och principer. Demokratiskt för det fria åsiktsutbytet och tilltron till demokratins förmåga att hantera problem i samhället och utmaningar i välfärden. Trygghet för värnandet om rättssamhället och uthållighet i det offentliga samhällets institutioner och professioner, mångfaldens värden, mänskliga rättigheter och människors levnadsvillkor. 

  Under din utvecklingsresa kommer du att vara en del av våra kunskapsmiljöer En ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring och du möter ett rikt utbud av program och kurser med inriktning på samhälls- välfärds- och utbildningsfrågor. Vi utbildar förskollärare och lärare, idrottsledare, poliser och socionomer. Genom ämnesstudier i freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, pedagogik/didaktik, polisiärt arbete, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap har vi olika generella ämnesutbildningar i en miljö som präglas av ett intresse och engagemang för demokrati- och rättvisefrågor såväl nationellt som globalt. 

  På denna sida finns en hel del gemensam information för dig som student på Fakulteten för samhällsvetenskap och längre ned på sidan hittar du specifik information om just ditt program och vad som gäller inför programstart mm.

  Varmt välkommen som student!

  Daniel Alvunger 

  Dekan

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  As a student the Faculty of Social Sciences at Linnaeus University you participate in the knowledge creation för a sustainable, democratic and secure society. Sustainable; today we work for future generations to grow up a s citizens in a society with trust in the foundational societal institutions and basic democratic principles and values. Democratic; for the free exchange of opinions and confidence in the power of democracy to handle problems in society and challenges in social security and welfare systems. Security; for safe-guarding the rule of law and resilience in the institutions and professions of public society, the values of diversity, human rights and people's living conditions. 

  During your education journey, you will be a part of our knowledge environments A questioned democracy and Education in change and you will find a wide range of programs and courses focusing on societal-, welfare- and educational issues. We educate preschool teachers and teachers, sports leaders and coaches, police officers and social workers. Through course studies in peace and development studies, gender studies, sports science, criminology, pedagogy/didactics, police work, social work, sociology and political science, we conduct general disciplinary studies in an environment characterised by an interest and commitment to issues of democracy and justice, both nationally and globally.

  Warmly welcome as a student!

  Daniel Alvunger

  Dean

 • Öppna alla

  Fäll ihop alla